Rachunkowość

Prowadzimy kompleksową obsługę finansowo-księgową w skład której wchodzi m.in.:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
 • rachunkowość dla uproszczonych form opodatkowania( ryczałt, karta podatkowa)
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT
 • sporządzanie i składanie innych potrzebnych deklaracji skarbowych
 • sporządzanie deklaracji ZUS oraz elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości wobec US, GUS, PFRON
 • reprezentowanie Firm wobec Urzędów i Izb Skarbowych oraz ZUS (w tym bieżące załatwianie spraw w w/w instytucjach)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych